Tornaveu
Nou marc fiscal (1/3). Simplificació i finançament adequat

El maig de 2015 es presentava el document de treball Cap a un nou marc fiscal per a l’associacionisme cultural amb 17 propostes per simplificar i millorar la qualitat de la normativa fiscal i comptable del sector associatiu. Aquest és el 1r de 3 articles que tenen la intenció d’obrir vies de discussió i reflexió sobre la matèria.

Simplificar processos. Disposar d’instruments adequats de finançament públic

Al document hi ha conceptes que per la seva practicitat em semblen un bon punt de partida per encarar debats i actuacions de futur.

1. Pel que fa a la necessitat de disposar d’instruments adequats de finançament públic, el document esbossa dues línies:

a. La necessitat d’explorar alternatives a les subvencions i reduir els terminis de cobrament de les Administracions són dues propostes que planteja el document.
Núm. Proposta Explicació
15 Finançament Promoure la reducció de terminis de pagament de les Administracions públiques i establir criteris prioritaris de cobrament
16 Finançament Estudiar i promoure vies alternatives a la subvenció en la relació entre les entitats culturals i l’administració pública
En aquest sentit, i pel que fa a subvencions públiques, sembla urgent un debat a fons i una reflexió en profunditat. Per començar, potser seria bo demanar a les administracions que, en compliment de la legislació vigent, es dotin d’un marc estratègic de subvencions, amb “els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, els terminis per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament”, d’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
b. La via de no penalitzar la contractació pública d’associacions exemptes d’IVA em sembla molt interessant:
Núm Proposta Explicació
12 IVA Incloure l’IVA al preu en els procediments de contractació pública quan intervinguin associacions i fundacions culturals exemptes d’IVA.

És evident que aquesta és una proposta que caldria discutir, acotar i matisar. Així m’ho fa veure un amic, expert en contractació pública: efectivament, un procediment de contractació que es licités amb l’IVA inclòs, penalitzaria les empreses, que haurien d’oferir uns preus més alts atès que, després, els caldria desglossar l’IVA i pagar-lo a Hisenda. L’avantatge per les entitats resultaria evident i atemptaria contra un dels principis bàsics de la contractació administrativa com és el de la igualtat. Això no exclou altres opcions, com la d’establir la possibilitat d’afegir clàusules que beneficiïn les entitats no lucratives als plecs de contractació, a la manera de la disposició addicional cinquena del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, que estableix percentatges mínims de reserva del dret a participar en determinats procediments d’adjudicació de contractes als centres especials d’ocupació.

2. Tres de les disset propostes fan esment:a la necessitat de simplificacar processos. La simplificació és una de les línies de treball que el document es fa seva, des d’un punt de vista conceptual i també perquè entén que és una eina útil per preservar la singularitat de l’ecosistema de l’associacionisme cultural, un sector format per entitats de dimensions molt reduïdes (més del 80% de les entitats amb pressupostos inferiors als 50.000€) i per tant amb poc marge de recursos per fer front a l’increment de les despeses de gestió

Num. Proposta Explicació
3 Impost sobre Societats En cas de presentar Impost sobre Societats, que existeixi un model simplificat adaptat a les entitats no lucratives
4 Comptabilitat Que les entitats culturals puguin portar una comptabilitat simplificada
5 Comptes anuals Que només tinguin obligació de preparar comptes anuals les entitats culturals amb ingressos superiors a 100.000€

Potestat tributària. Qüestió d’Estat

En la discussió sobre fiscalitat, no hem d’oblidar que l’Administració catalana només té la potestat recaptatòria de 5 impostos (gravamen de protecció civil, impost sobre grans establiments comercials, cànon d el’aigua, tributació del joc i impost sobre les estades en establiments turístics). La gran majoria de figures fiscals depenen de l’Administració general de l’Estat pel que fa a recaptació (…) que cedeix de manera parcial o total l’import de recaptació d’alguns tributs a les comunitats autònomes, com és el cas de l’IRPF, l’IVA i l’impost de successions i donacions entre d’altres. (Veure LLATCHA, 2014).

Així, de les 17 propostes del document, només 7 corresponen a competències en què hi intervenen la Generalitat o l’administració local

Núm. Proposta Explicació Competència
5 Comptes anuals Que només tinguin obligació de preparar comptes anuals les entitats culturals amb ingressos superiors a 100.000€ Generalitat
17 Declaració d’interès cultural Dotar de contingut pràctic el reconeixement com a entitat declarada d’interès cultural ampliant els drets que comporta per a les entitats la seva declaració Generalitat
7 Mecenatge Establir deduccions en el tram autonòmic català de l’IRPF per donacions a les entitats catalanes declarades d’interès culturals Generalitat
4 Comptabilitat Que les entitats culturals puguin portar una comptabilitat simplificada Estat + Generalitat
16 Finançament Promoure la reducció de terminis de pagament des de l’administració i establir criteris prioritaris de cobrament Estat + Generalitat
14 Taxes Declarar l’exempció del pagament de les taxes per part de les associacions i fundacions culturals Estat + Generalitat + Administració local
13 Impost sobre Béns Immobles (IBI) Que estiguin exempts d’IBI els immobles dels quals siguin titulars les associacions i fundacions catalanes declarades d’interès cultural Estat + Administració local

Podeu descarregar-vos el treball Cap a un nou marc fiscal per a l’associacionisme cultural, fent clic aquí.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa