Tornaveu
La Llei del Voluntariat inclou les demandes de l’associacionisme

El Parlament de Catalunya va aprovar la setmana passada la Llei del voluntariat i foment de l’associacionisme. Aquesta llei, en comparació amb l’avantprojecte de llei del voluntariat impulsat inicialment pel govern, ha estat modificada substancialment després d’una tramitació parlamentària que ha comptat amb desenes de compareixences d’entitats, experts i federacions d’entitats del món associatiu crítiques amb el text original i de la demanda de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya de fer una llei més sensible a la dinàmica associativa.

Cal recordar que al mes de maig les tretze federacions més representatives van fer arribar una carta al Parlament rebutjant alguns plantejaments de la llei, que en el seu redactat final, molt més inclusiu, minimitza les obligacions i la regulació per la dinàmica associativa, preservant i reconeixent la seva realitat. Un exemple d’això és el mateix canvi de nom de la llei.

En aquest procés, ha estat clau la coordinació i el treball de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya (XAC), que integra de manera transversal les principals federacions d’associacions del país i d’àmbits diferents com són el juvenil, l’associacionisme educatiu, el moviment veïnal, l’excursionista, de pau i drets humans, ateneístic, de gent gran, l’ambiental i ecologista, AMPA, l’associacionisme cultural, el Consell d’Associacions de Barcelona o el Moviment Laic i Progressista, entre d’altres.

Els principals punts positius del nou redactat de la llei han estat:

-Eximir tot l’associacionisme de la burocratització i totes les obligacions previstes originalment. L’avantprojecte de Llei original preveia que totes les persones voluntàries havien de signar un full de compromís amb l’entitat que regulés la seva implicació, l’obligació de l’entitat de proveir una identificació per a les persones voluntàries, que totes les entitats tinguessin un pla de gestió de voluntariat i un pla de formació específic, inscriure’s obligatòriament en un cens, nomenar una persona coordinadora de voluntariat, tenir un nou registre propi, certificar la participació de les persones voluntàries… Aquestes i altres obligacions, allunyades de la realitat associativa i les entitats de base on tothom és voluntari, han quedat circumscrites a les entitats que acordin lliurement tenir un “programa de voluntariat”. La llei reconeix que l’activitat associativa i tots els projectes de voluntariat que en aquest marc s’hi desenvolupin quedaran exempts dels deures establerts per la llei. Tot i això, les associacions que ho desitgin podran tenir “programes de voluntariat” o aplicar les eines que considerin adequades. En aquests casos, no caldrà que facin full de compromís per les persones sòcies i es permet que algunes obligacions les puguin fer les federacions.

-Una llei més inclusiva amb la realitat associativa. Tota la llei ha incorporat transversalment la realitat associativa. Les definicions de voluntariat i persones voluntàries són molt més àmplies, recollint tant els programes de voluntariat, més sistematitzats, com l’activitat voluntària associativa, basada en la participació col·lectiva, l’autoorganització, la gestió democràtica i la voluntat de transformació social o personal.

-Foment i suport a l’associacionisme. Les polítiques de foment i suport (finançament, comunicació i campanyes, estudis, etc.) s’han ampliat a “l’associacionisme i el voluntariat” i no només a les entitats de voluntariat o que tinguin programes específics de voluntariat. Això evita que hi hagi recursos propis per un determinat model de voluntariat o només per les entitats que comptin formalment amb programes de voluntariat. La dinàmica associativa ha de comptar amb polítiques de foment i suport del govern. Un exemple és que els recursos de l’actual pla de formació al voluntariat de Catalunya s’amplia a responsables associatius i a l’activitat associativa.

-Nou registre de l’associacionisme i el voluntariat: La llei preveu un registre únic i ampli, unificant els cens i registres actualment existents. Així mateix també preveu una coordinació entre departaments de la Generalitat i diferents administracions, ja que que cap administració de Catalunya podrà requerir documentació o dades a les entitats en els procediments d’ajuts i subvencions, si ja consten en aquest registre únic.

-Reforma del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat: El principal espai de participació de la política pública del govern en associacionisme i voluntariat fa un pas més per la seva obertura i representativitat, que caldrà seguir treballant en el reglament posterior. Entre d’altres, no preveu que el govern nomeni discrecionalment un part dels membres, com passa actualment, i enforteix la representació de les entitats que hi participen. Així mateix, amplia els àmbits actualment presents, passant de 5 a 17, molt més diversos. A més, es podran afegir per reglament nous àmbits que no han quedat recollits en l’actual llei.

-Evita males pràctiques: La llei dificulta que les administracions tinguin programes de voluntariat i preveu que en el termini de dos anys siguin duts a terme per entitats. A la vegada, evita que les persones que tenen retribució econòmica en una entitat no exerceixin activitat voluntària amb unes funcions iguals o similars (algunes entitats obliguen a persones treballadores a comptar com a voluntariat algunes hores realitzades). I finalment prohibeix que l’acció voluntària substitueixi serveis professionals remunerats i estableix que les relacions de les administracions amb les entitats en cap cas poden exonerar els poders públics de llur responsabilitat pel que fa a la garantia del gaudi efectiu dels drets socials de la ciutadania.

Llei de foment de l’associacionisme: La llei obliga el govern a presentar un projecte de llei específic de foment i suport a l’associacionisme en el termini de 18 mesos, que podrà establir mesures molt més concretes de foment i suport a l’associacionisme en àmbits com el reconeixement, l’ús d’espais, el finançament, la fiscalitat o la visibilitat, entre d’altres mesures de foment.

En definitiva, per totes aquestes raons, des de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya (XAC) se celebra que l’aprovació d’aquest redactat de la llei al Parlament de Catalunya hagi inclòs alguns dels principals elements del model de voluntariat associatiu que ha defensat la XAC i que faciliti l’activitat associativa. L’associacionisme del país seguirà treballant per fomentar la participació i l’associacionisme en el desplegament de la llei i en l’elaboració de la nova llei de foment i suport a l’associacionisme.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa