Canemàs 18

Sumari

Les dones a l'associacionisme cultural català. La incorporació i la participació de les dones en la cultura popular

Editorial

Prefaci

  1. Presentació
  2. Contextualització de l'associacionisme cultural català
  3. La participació en l'associacionisme cultural català
  4. Les dones a la cultura popular: Aproximació a paper de la dona en la cultura popular catalana
  5. Els factors de la participació de les dones a la cultura popular catalana
  6. Com participen les dones a la cultura popular?
  7. Definició dels models associatius de cultura popular en relació amb les desigualtats de participació per raó de gènere
  8. Expectatives i reptes de futur de la participació femenina a l'associacionisme cultural popular
  9. Reflexions finals
  10. Disseny metodològic i treball de camp

Referències bibliogràfiques